ASF a lansat in dezbatere publica proiectul de norma pentru punerea in aplicare a Legii RCA

Pentru a se asigura punerea in aplicare a prevederilor Legii RCA, care va intra in vigoare in mai putin de doua saptamani, ASF a lansat spre dezbatere publica “Proiectul de Norma privind asigurarile auto din Romania”. Regasiti mai jos principalele aspecte reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Proiectul de norma are in vedere reglementarea anumitor aspecte noi prevazute in cuprinsul Legii nr. 132/2017, dar si punerea in acord cu anumite modificari ale legislatiei primare.

Norma privind asigurarile auto din Romania reglementeaza:

a) elementele contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si de tramvaie;

b) formatul politei de asigurare RCA;

c) conditiile si criteriile de autorizare a asiguratorului pentru practicarea asigurarii RCA;

d) procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor si lichidarea dosarului de dauna;

e) sistemul bonus-malus si criteriile de aplicare ale acestuia;

f) forma, dimensiunile, continutul si procedurile privind utilizarea formularului de Constatare amiabila de accident;

g) procesul de avizare si inregistrare, obligatiile si responsabiltatile personalului care efectueaza constatarea daunelor;

h) modalitatea de decontare directa;

i) lista documentelor necesare solutionarii cererii de despagubire;

j) prevederi aplicabile asiguratilor cu risc ridicat;

k) criterii de risc, indici de incarcare, coeficienti de majorare si/sau corectie ori alte instrumente de ajustare utilizate in calculul tarifului de prima.

Contractul RCA

– La incheierea asigurarii RCA, asiguratorul RCA emite asiguratului contractul RCA impreuna cu polita de asigurare RCA.

– Indiferent de canalul de distributie utilizat, asiguratorul RCA practica aceeasi prima de asigurare, stabilita pe baza criteriilor specifice unui asigurat.

– In cazul in care asiguratul RCA si asiguratorul RCA convin asupra introducerii unor clauze suplimentare la incheierea sau pe perioada derularii contractului RCA, acestea vor fi mentionate distinct in contractul RCA.

– Dovada incheierii asigurarii RCA, in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate o constituie:

a) polita de asigurare RCA emisa de catre asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa;

b) dovada asigurarii de raspundere civila a vehiculelor, eliberata de asiguratorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene.

– Asiguratorii RCA stabilesc tarifele de prima pe segmente de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe principii actuariale general acceptate, pentru limitele de despagubire stabilite in baza prevederilor normei.

– In cazul modificarii tarifelor de prima RCA, asiguratorii RCA transmit A.S.F., cel tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea perioadei in care acestea pot fi practicate, un raport intocmit de catre un actuar avizat de catre A.S.F., in care acesta certifica faptul ca tarifele au fost calculate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

– Asiguratorii RCA efectueaza trimestrial analize privind nivelul cheltuielilor administrative si de vanzare inregistrate si adopta masurile necesare pentru asigurarea respectarii prevederilor

– In termen de sase luni de la intrarea in vigoare a prezentei norme, asiguratorii RCA transmit A.S.F. raportul prevazut la alin. (2) si (3), strategia de afaceri pentru asigurarile RCA si o estimare a indicatorilor prudentiali specifici pentru o perioada de 5 ani.

– Asiguratorii RCA stabilesc limitele de despagubire, care nu pot fi mai mici decat limitele de despagubire stabilite de catre A.S.F. in conformitate cu reglementarile europene. Pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial, limita este de 6.070.000 euro, echivalent in lei.

– Asiguratorii RCA si intermediarii de asigurari au obligatia sa informeze asiguratul cu privire la data de incetare a contractului RCA cu cel putin 30 de zile inainte de incetarea acestuia. Informarea este insotita de inaintarea unei oferte de reinnoire a contractului RCA.

BAAR

– BAAR determina si publica factorul “N” cu o frecventa cel mult semestriala, calculat pentru fiecare segment de risc.

– Asiguratul sau potentialul asigurat poate beneficia de alocarea catre un asigurator RCA pe teritoriul Romaniei in situatia in care a primit trei oferte a caror prima de asigurare anualizata este de “N” ori mai mare decat tariful de referinta publicat de catre A.S.F.

– In termen de maxim trei zile lucratoare de la depunerea completa a documentelor mentionate in procedurile prevazute la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 132/2017 (Legea RCA), BAAR transmite asiguratului cu risc ridicat o oferta care sa cuprinda tariful de prima RCA; termenul de valabilitate al ofertei este de trei zile lucratoare.

– Pentru alocarea contractului de asigurare RCA unui asigurator RCA, oferta se acceptata in mod explicit de asiguratul cu risc ridicat.

– Asiguratul comunica in termenul solicitat de BAAR, toate informatiile necesare in vederea elaborarii unei oferte de prima sau a alocarii contractului de asigurare RCA unui asigurator RCA.

– Alocarea prevazuta la alin. (6) este efectuata de BAAR in termen de maxim trei zile lucratoare de la data acceptarii ofertei, odata cu instiintarea asiguratului privind asiguratorul caruia i-a fost alocat contractul.

– Asiguratul cu risc ridicat incheie contractul de asigurare RCA in maxim 5 zile de la instiintare.

Sistemul bonus-malus

– Tariful de prima contine sistemul bonus-malus.

– Sistemul bonus-malus este format din categoria de baza B0, 8 clase de bonus si 8 clase de malus; clasa B0 este atribuita unui nou asigurat, fara istoric in asigurare.

– Reducerea sau majorarea stabilita conform sistemului bonus-malus se aplica tarifelor practicate de catre asiguratorul RCA la care potentialul asigurat urmeaza sa incheie contractul RCA, in vigoare la data la care se incheie contractul RCA.

– Perioada de referinta este anul calendaristic anterior datei de intrare in valabilitate a contractului RCA.

-In situatia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele.

-In situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.

– La momentul incheierii contractului RCA, in vederea stabilirii primei de asigurare, partile pot stabili, prin conventie, masuri de minimizare a riscului precum: a) utilizarea unor tehnologii de tip telematic; b) promovarea unor cursuri de conducere defensiva; c) alte masuri.

Modalitatea de decontare directa

– In termen de sase luni de la data intrarii in vigoare a prezentei norme, asiguratorii RCA incheie un acord de reglementare a relatiilor economice si organizatorice privind gestionarea modalitatii de decontare directa si a regreselor administrative.

– Asiguratorul persoanei prejudiciate avizeaza asiguratorul persoanei vinovate in termen de 3 zile de la data deschiderii dosarului de dauna.

– Asiguratorul persoanei vinovate confirma valabilitatea contractului de asigurare RCA, in termen de 3 zile de la solicitare.

– Solutiile tehnice si costul reparatiilor sunt agreate de ambii asiguratori pe perioada instrumentarii dosarului.

Vatamarile corporale sau decesul

– Prejudiciile nepatrimoniale cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vatamarii integritatii corporale ori a sanatatii persoanelor se evalueaza pe baza punctajului comunicat de catre Institutul National de Medicina Legala “Mina Minovici” Bucuresti si stabilit prin Ordin comun emis de Ministerul Sanatatii si A.S.F., precum si a altor documente justificative ce particularizeaza cazul.

– In cazurile in care despagubirile sunt stabilite prin hotarare judecatoreasca, asiguratorul RCA acorda despagubiri in baza hotararii judecatoresti ramase definitiva.

– Prestatiile banesti periodice se platesc pana la incetarea starii de nevoie ori a incapacitatii de munca, tinandu-se seama de deciziile de pensionare, de certificatele medicale si de alte dovezi care stabilesc aceste situatii, cu respectarea limitelor de despagubire stabilite prin contractul RCA.

Propunerile/observatiile/comentariile se trimit catre adresa electronica reglementare.asigurari@asfromania.ropana la data de 17 iulie 2017 si vor fi inscrise in conformitate cu tabelul prevazut de ASF.

In data de 12 iunie 2017 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 431 Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, aceasta urmand a intra in vigoare intr-un termen de 30 de zile de la publicare.

Conform prevederilor legii, intr-un termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare, ASF are atribuita obligatia de a emite norme de punere in aplicare a prevederilor acesteia.

Related posts